Προκήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Πλατανιά προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 – 2018.

Τελ. ενημέρωση 26/04/2017

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α)

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α) για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά

Τελ. ενημέρωση 21/04/2017

Περίληψη Διακήρυξης έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνάσιου – Λυκείου Κολυμβαρίου Δήμου Πλατάνια»

O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση Υποδομών Σχολικής Μονάδας Γυμνάσιου – Λυκείου Κολουμβαρίου Δήμου Πλατάνια», εκτιμώμενης αξίας 1.925.528,46 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 1/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 1.346.376,33€ και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 195.021,34€

Τελ. ενημέρωση 18/04/2017

Περίληψη Διακήρυξης έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Σε Κοινοχρήστους Και Αθλητικούς Χώρους»

O Δήμος Πλατανιά, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Διαμορφώσεις-Κατασκευές-Συντηρήσεις Υποδομών Σε Κοινοχρήστους Και Αθλητικούς Χώρους» 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ :<  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ> », εκτιμώμενης αξίας 265.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)(σχετική η με αριθμό 9/2017 μελέτη της ΔΤΥΔΠ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 185.346,06 € και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 28.309,73 €

Τελ. ενημέρωση 18/04/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κάδων Συλλογής Α πορριμμάτων

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την « Προμήθεια Κάδων  Συλλογής  Απορριμμάτων» συνολικής  αξίας  19.716,00 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 12/04/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανά υπηρεσία 287,68€, 5.008,36€ και 995,72 € (ΚΑ 15.6061, 30.6061, 30.6061 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης 87/2017 (72Π8ΩΞ5-Γ00)) και παρακαλούμε για την υποβολή σχετικής προσφοράς σας.

Τελ. ενημέρωση 10/04/2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτικού μίγματος

Ο Δήμος Πλατανιά, καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν, στην επιλογή προμηθευτή που αφορά την «Προμήθεια   Ψυχρού   Ασφαλτικπού  μίγματος»  συνολικής  αξίας  19.988,80 €, (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ 24%)

Τελ. ενημέρωση 07/04/2017

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ποσοστού (%) έκπτωσης επι της προσφερόμενης τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας  2017 - 2018:

τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά, σίτισης νηπίων των παιδικών σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πλατανιά

Προϋπολογισμού     43.172,97  Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24 %  και 13%)

Τελ. ενημέρωση 17/03/2017

Δημοσίευση Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού

Δημοσίευση διακήρυξης δημόσιου μειοδοτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων & οχημάτων του Δήμου Πλατανιά και νομικών προσώπων αυτού, για 12 μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης, 2017 - 2018

Τελ. ενημέρωση 14/03/2017

Προμήθεια Χρωμάτων-Μονωτικων Και Λοιπών Υλικών για λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  Προμήθειας χρωμάτων, μονωτικών και λοιπών υλικών για λοιπές εγκαταστάσεις  του Δήμου Πλατανιά»  με προϋπολογισμό δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.755,79€ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πίστωσης ΚΑ320-6662.001  3159/01.02.2017).Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί,  με αριθμό πρωτ.2870/23.02.2017.

Τελ. ενημέρωση 08/03/2017

Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΚΟΛΥΜΒΑΡΟΥ-ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ-ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να προχωρήσει στην ανάθεση  Προμήθειας υλικών συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων  ΔΕ Πλατανιά , Μουσούρων, Κολυμβαρίου, Βουκολιών»  αναλυτικά παρουσιάζονται παρακάτω:

Τελ. ενημέρωση 08/03/2017

Διακήρυξη της Προμήθειας Τροφίμων και Ειδών Παντοπωλείου για τις Ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά

Διακήρυξη Της Προμήθειας Τροφίμων Και Ειδών Παντοπωλείου Για Τις Ανάγκες Του Κοινωνικού Παντοπωλείου Του Δήμου Πλατανιά, Σίτισης Των Παιδιών Των Παιδικών Σταθμών Του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πλατανιά Και Γάλακτος Για Τους Εργαζομένους Του Δήμου, Του Ν.Π.Δ.Δ Και Της ΚΕΔΗΠ Για 16 Μήνες Αρχής Γενομένης Της Υπογραφής Της Σύμβασης, 2017 – 2018.

 

Τελ. ενημέρωση 21/02/2017

Συνδέσεις

 • Life_Agroclima (142)
 • (141)
 • (140)
 • (46)
 • (108)
 • (138)
 • (80)
 • (75)
 • (139)
 • (62)
 • (125)
 • (124)